Jak podłączyć wodę?

Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągowej w Dopiewie

 1. Pobrać ze strony internetowej www.swdopiewo.pl lub z biura Spółki Wodnej wniosek o zapewnienie dostawy wody. Wypełnić wniosek. Dołączyć ksero mapki zasadniczej działki w skali 1:500. Wniosek wraz z mapką złożyć w biurze Spółki Wodnej.
 2. Pobrać ze strony internetowej www.swdopiewo.pl lub z biura Spółki Wodnej Deklarację o przystąpieniu do Spółki Wodnej. Wypełnić i złożyć w biurze Spółki.
 3. Zgodnie z § 10 Statutu Spółki Wodnej uiścić opłatę udziałową (aktualnie na 2021 r. jest to kwota 1.500,00 zł. Wysokość opłaty udziałowej corocznie uchwala Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej).
 4. Opłatę można uiścić gotówką w biurze Spółki Wodnej lub przelewem na konto PBS:
  nr 80 9043 1012 2012 0025 9091 0001
 5. Po wpłaceniu opłaty udziałowej oraz przedstawieniu aktu własności działki wystąpić z wnioskiem o wydanie Warunków Technicznych potrzebnych do wykonania projektu przyłącza. Jeśli projekt na być wykonany przez projektanta współpracującego ze Spółką Wodną dodatkowo dołączyć dwie oryginalne mapki do celów projektowych w skali 1:500. W każdym przypadku projektant przyłącza wykonuje projekt na koszt inwestora.
 6. Po wykonaniu projektu przyłącza oraz przedstawieniu go w Spółce Wodnej należy uzyskać Pozwolenie na wykonanie przyłącza. Koszt pozwolenia to 50,00 zł. Sposób zapłaty, patrz pkt. 4.
 7. Wykonanie na koszt inwestora przyłącza wodociągowego przez firmę z uprawnieniami § 16 pkt. 5 Statutu Spółki Wodnej. Po wykonaniu przyłącza zgłosić przyłącze przed zasypaniem do odbioru przez Spółkę Wodną. Przedstawiciel Spółki Wodnej dokonuje odbioru przyłącza wystawiając protokół odbioru. Przed zasypaniem przyłącza wodociągowego należy wykonać inwentaryzację przyłącza przez uprawnionego geodetę i dostarczyć ją do biura spółki.(informację o geodetach uzyskamy w biurze Spółki).
 8. Podpisać umowę zgodnie z § 16 pkt. 8 Statutu Spółki Wodnej o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę z jednoczesnym nieodpłatnym przekazaniem na majątek Spółki Wodnej wykonanego przyłącza wodociągowego do pierwszego zaworu za wodomierzem.
 9. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z § 16 pkt. 9 Statutu Spółki Wodnej inwestor przyłącza wodociągowego nie może wykonać zabudowy ani nasadzeń drzew lub krzewów w pasie o szerokości 2 m (1 m w prawo, 1 m w lewo) bezpośrednio nad sieciami i przyłączami wodociągowymi.

ZMIANA UŻYTKOWNIKA PRZYŁACZA.

 • Złożyć wniosek o dokonanie zmiany . Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.swdopiewo.pl lub w biurze Spółki Wodnej.
 • Przedstawić akt własności działki.
 • Podpisać umowę ze Spółka Wodna na dostawę wody.

Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty