O nas

Rys historyczny działalności Spółki Wodnej ds. Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie

      Spółka Wodna w Dopiewie to unikat na skalę krajową. Takie spółki są zaledwie dwie w Polsce. Aż prosi się przytoczyć znane powiedzenie „Cudze chwalicie – swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. Nieczęsto zdarza się by zbiorowy zapał i społeczne zaangażowanie przetrwały przez 50 lat. Zaczęło się w 1962 roku. Wtedy to zebrała się grupa mieszkańców Dopiewa by zastanowić się nad pobudowaniem wiejskiego wodociągu.

      Inspiracją do zastanowienia się nad budową wodociągu wiejskiego było pobudowanie w latach 1961-1962 przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu studni głębinowej nr 1 mieszczącej się na działce przy ulicy Łąkowej w Dopiewie. W 1962 roku powstał Komitet Budowy Wodociągu. Na jego czele stanął Pan Stanisław Kosicki. Człowiek obdarzony charyzmą, zmysłem organizacyjnym oraz niebywałą konsekwencją. Komitet wziął się ostro do pracy i zaczął zbierać zobowiązania – deklaracje wśród mieszkańców Dopiewa o podłączeniu się do Wodociągu.

      Równocześnie zaczęto zastanawiać się nad przemianowaniem Komitetu Budowy Wodociągu w Spółkę Wodną. Ostatecznie Spółka Wodna powstała 28 kwietnia 1963 roku. Decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 1963 roku została wpisana do Księgi Wodnej pod L.p. 25.

      Mimo obiecanej pomocy ze strony władz nadrzędnych tj. WRN, PPRN, GRN Spółka napotyka duże trudności z przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia budowy. Jednym z powodów był brak własności działki. 14 kwietnia 1964 roku Spółka Wodna staje się trwałym użytkownikiem działki o powierzchni 1998 m2 wraz ze studnią głębinową nr 1. Od tego czasu następuje budowa sieci wodociągowej, która mimo bardzo dużego wkładu pracy przewodniczącego Kosickiego idzie bardzo powoli. W 1965 roku jest ułożone dopiero 4700 mb rurociągu. Przyszedł czas na budowę hydroforni oraz odmulników, które zaplanowano na 1965 rok. Należy tutaj nadmienić, że były to czasy kiedy wszystkie materiały budowlane można było kupić tylko z przydziału. W tym przypadku przydziału Komisji Planowania Gospodarczego przy Wojewódzkiej i Powiatowej Radzie Narodowej w Poznaniu. Po otrzymaniu odpowiednich przydziałów materiałów oraz po uzyskaniu od Spółki Wodnej warunków na których można wykonać przyłącze mieszkańcy przystąpili do budowy przyłączy wodociągowych. Na działce przystąpiono do budowy budynku gospodarczego w którym miał mieścić się warsztat konserwatora wraz z magazynem. Budowa budynku gospodarczego była konieczna ponieważ od 15 grudnia 1966 roku zaczął działać Wodociąg Wiejski a ludzie korzystający z niego byli bardzo zadowoleni. W tym okresie zapotrzebowanie na wodę wynosiło 10 m3 na dobę. Przystąpiono do dalszej rozbudowy sieci wodociągowej oraz do wyposażenia Spółki w niezbędny sprzęt. Zakupiono drugą pompę głębinową na wypadek awarii. Zaczęto dyskutować także o zakupie agregatu prądotwórczego z silnikiem spalinowym, który dostarczałby prąd w razie wyłączeń sieci energetycznej.

      W 1970 roku przewodniczącym zarządu Spółki zostaje Pan Jan Łukaszewicz, który kontynuuje budowę budynku gospodarczego. Zakupiony zostaje agregat prądotwórczy.

     Nadszedł 1972 rok – zarząd powierza funkcje przewodniczącego Panu Władysławowi Guderskiemu. W 1973 roku zakończono budowę budynku warsztatowo-gospodarczego, podłączono agregat prądotwórczy, odmalowano budynek hydroforni. W następnym roku zaczęto ze względów bezpieczeństwa chlorować wodę. Woda była wydobywana w ilościach 230 m3 na dobę z nowej studni głębinowej o głębokości 43 mb. Spółka posiadała wtedy 3 odżelaziacze z aeratorami oraz chlorator C-5. Powstaje koncepcja rozbudowy przez CZ PGR stacji uzdatniania wody wraz z magistralą wodociągową na zaopatrzenie w wodę wsi Fiałkowo, Zborowo, Więckowice.

      W 1977 roku rozpoczęto realizować rozbudowę. Przystąpiono do budowy budynku hydroforni, 4 zbiorników wyrównawczych na magazynowanie wody w godzinach o mniejszym poborze oraz przystąpiono do budowy magistrali wodociągowej. Budynek hydroforni jak i zbiorniki wyrównawcze ukończono w 1979 roku. W tymże roku oddano do eksploatacji pompownię I stopnia, stację wodociągową o wydajności Q=1440 m3 na dobę, instalacje elektryczną i kanalizacyjną, ogrodzenie terenu, osadnik wód popłucznych, drogi i chodniki oraz 770 mb sieci wodociągowej.

      Centralny Związek PGR za pośrednictwem Kombinatu PGR Konarzewo przekazuje w 1980 roku stacje uzdatniania wody oraz sieć wodociągową Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie. Od tego czasu Spółka Wodna jest właścicielem stacji uzdatniania wody wraz z sieciami wodociągowymi.

      Kolejne lata to współpraca w Urzędem Gminy, który w miarę potrzeb rozbudowuje sieć wodociągową i przekazuje Spółce, która dostarcza wodę do kolejnych miejscowości tj. Podłozin, Lisówek oraz części Konarzewa.

     W 1982 roku przewodniczącym zarządu zostaje Pan Florian Kudłaszyk. Rozbudowana zostaje sieć wodociągowa, która w 1985 roku powiększa się o 1788 mb. W 1989 roku przekazane zostały do eksploatacji studnie głębinowe nr 3 o głębokości 41 m i nr 4 o głębokości 31,5 m. W 1992 roku rozpoczęto montaż na koszt odbiorcy wody wodomierzy w ilości 319 sztuk. W 1995 roku przystąpiono do modernizacji „nowej” stacji uzdatniania wody. Prace rozpoczęto od pobudowania fundamentów pod zbiornik sprężonego powietrza oraz 4 filtrów. Równocześnie Urząd Gminy Dopiewo prowadzi rozmowy ze Spółką Wodną w sprawie zwodociągowania ulicy Wiśniowej w Dopiewie i Jeziornej w Więckowicach oraz Drwęsy. Ostatecznie podłączenie to dokonane zostało w 1996 roku.

     Stacja uzdatniania wody mieści się na działce o powierzchni 1,74 ha będącej własnością Urzędu Gminy Dopiewo. Prowadzone były rozmowy z Urzędem Gminy dotyczące przejęcia od Urzędu tej działki. W 2000 roku Urząd Gminy Dopiewo przekazuje w użyczenie na czas nieokreślony część wspomnianej działki tj. 0,78 ha Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu. W tymże roku Spółka sprzedaje Urzędowi Gminy wodę w ilości 550 – 600 m3 na dobę celem jej dalszej dystrybucji.

     Na zalecenie Inspekcji Ochrony Środowiska Spółka pobudowała odstojnik wód popłucznych. W celu utrzymania bieżącej działalności technicznej wymieniono także pompy głębinowe w studniach oraz pompy wirowe.

      W związku ze zmianą w 2011 roku (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) Prawa Wodnego nastąpiła potrzeba przekształcenia Spółki Wodnej w inny podmiot prawa handlowego. Zastanawiano się nad Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Ostatecznie wybrano formę Stowarzyszenia do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie. Stowarzyszenie miało być prawnym następcą Spółki. Jednak w/w ustawa „Prawo Wodne” została zmieniona przez Ustawodawcę (Dz.U. Nr 115 – z 2002 r.) i Spółka Wodna mogła działać jak dawniej.

      W 2004 roku przewodniczącym zarządu zostaje Pan Czesław Hetmański. Dokonuje się wtedy bieżące remonty stacji uzdatniania wody jak i sieci wodociągowej.

     W 2005 roku zarząd powierza Panu Hetmańskiemu stanowisko kierownika technicznego Spółki. Wtedy to następuje modernizacja sieci wodociągowej w taki sposób aby nie było już konieczności wyłączania wody dla wszystkich odbiorców w czasie awarii. Wyłącza się tylko ten fragment sieci na której jest awaria.

     W tym samym roku przewodniczącym zarządu zostaje Pan Marian Maj. Kontynuowane są prace przy budowie betonowego ogrodzenia studni nr 4 oraz prowadzone bieżące remonty sieci wodociągowej. Trwa także dyskusja nad nowym statutem Spółki.

     Również w 2005 roku zarząd powierza funkcje przewodniczącego Panu Ignacemu Nowakowi. Starostwo Powiatowe w Poznaniu zatwierdza nowy statut. Spółka Wodna posiada osobowość prawną. Zarejestrowana została w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wpisana do katastru wodnego w dniu 15 kwietnia 2005 roku pod nr RWPO SW 107. Od tego czasu zgodnie ze statutem członków Spółki reprezentować będą na Walnych Zgromadzeniach delegaci w ilości 1 delegat na 30 członków. W między czasie Zarząd likwiduje stanowisko kierownika technicznego Spółki.

     Starostwo Powiatowe Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Poznaniu wydaje operat Wodno-Prawny – decyzja z 7 lipca 2005 roku na roczne wydobycie wody w ilości 262800 m3. W 2006 roku następuje dalsza rozbudowa sieci wodociągowej. Przystąpiono do kapitalnego remontu biura Spółki oraz podłączenia go do kanalizacji oraz gazu. Podpisano umowę ze specjalistyczną firmą WOD-KAN, GAZ i CO z Dopiewa na stałą obsługę konserwatorską stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej Spółki.

      Urząd Gminy Dopiewo oddaje Spółce Wodnej w użyczenie sieć wodociągową o różnej średnicy i łącznej długości 5716 mb.

      W 2007 roku następuje dalsza rozbudowa sieci wodociągowej oraz czyszczenie i remont zbiorników retencyjnych jak i zbiorników hydroforowych, usuwanie osadu. W 2008 roku zakupiono i uruchomiono agregat prądotwórczy o mocy 100 KW. Dodatkowo w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej zainstalowano w stacji uzdatniania wody kondensatory oraz wymieniono w studniach pompy głębinowe.

Stacja uzdatniania wody

      Nad jakością wody nadzór sprawuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarna w Poznaniu pobierając do badań próbki wody w różnych punktach rozbudowującej się stale sieci wodociągowej. Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę w zakresie podatku VAT, a w 2011 roku Urząd Dozoru Technicznego kontrolę pod względem technicznym stacji uzdatniania wody.

      W roku 2016 Zarząd Spółki powierzył funkcje Przewodniczącego Zarządu panu Czesławowi Hetmańskiemu.

      Na dzień dzisiejszy Spółka liczy 1430 członków, obsługuje 45 km sieci wodociągowej. Na dostarczanie wody posiada operat Wodno-Prawny z czerwca 2015 roku na wydobycie 720 m3 na dobę. Zarząd Spółki w najbliższym czasie planuje pobudowanie stacji uzdatniania wody nowego typu, dalszą rozbudowę sieci wodociągowej oraz modernizację przyłączy wodociągowych wraz z wymianą wodomierzy, jak również pobudowanie kolejnej studni głębinowej. Wszystko to ma na celu dostarczanie wody o jeszcze lepszych parametrach dla Dopiewa, kolejnej części Konarzewa, Zborowa, Więckowic, Fiałkowa, Drwęsy i części Dopiewca.

      Należy zwrócić uwagę na stałą dbałość Spółki o wszystkie wodociągowe obiekty i urządzenia. Stacja uzdatniania wody mieści się pośród starannie wypielęgnowanej zieleni. Wnętrza obiektów są schludne i dobrze utrzymane, a urządzenia sprawne. To wszystko pozwala członkom Spółki patrzeć z optymizmem i nadzieją w nadchodzącą przyszłość.

Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty